7 Kyu Oransje belte


KIHON, TSUKI & KERI (BASIC TEKNIKKER)
1. Junzuki no Tsukomi
2. Gyakuzuki no Tsukomi
3. Mawashigeri Chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)
1. Maegeri Chudan — Mawashigeri Chudan — Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan — Mawashigeri Chudan — Gyakuzuki Chudan

SAMBON GUMITE
1. Chudan Soto Uke — Maegeri — Gyakuzuki
2. Chudan Uchi Uke — Empi
3. Chudan Maegeri Uke Ipponme — Gyakuzuki (nr 1)
4. Chudan Maegeri Uke Nihonme — Gyakuzuki  (nr 2)

KATA
1.Pinan Nidan