1. Kyu Brunt belte 4 sorte striper

KIHON, TSUKI & KERI (Grunnteknikker)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Mawashigeri Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Surikomi Sokuto Jodan

RENRAKU WAZA (Kombinasjoner)
1. Zenshinshite Jodan-Chudan Renzuki-Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Jodan-Chudan Renzuki-Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Chudan-Uraken Jodan
3. Zenshinshite Jodan-Chudan Renzuki-Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Gyakuzuki Chudan-Mawashigeri Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme
2. Jodan Uke Nihonme
3. Jodan Uke Sanbonme
4. Chudan Soto Uke
5. Chudan Uchi Uke
6. Chudan Maegeri Uke Ipponme
7. Chudan Maegeri Uke Yonhonme
8. Chudan Maegeri Uke Gohonme

KATA
1. Seishan
2. Chinto

OHYO GUMITE
1. Gohonme (nr 5)
2. Ropponme (nr 6)
3. Nanahonme (nr 7)

KIHON GUMITE
1. Ropponme (nr 6)
2. Nanahonme (nr 7)                         

JI YU KUMITE (Kamp)