2. Kyu Brunt belte 2 sorte striper

KIHON, TSUKI & KERI (Grunnteknikker)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Mawashigeri Jodan
7. Surikomi Sokuto Jodan
8. Ushirogeri Chudan
9. Nidan Geri Jodan

RENRAKU WAZA (Kombinasjoner)
1. Surikomi Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Mawashigeri Jodan
2. Maegeri Chudan-Sokuto Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
3. Zenshinshite Jodan-Chudan Renzuki-Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Gyakuzuki Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme (nr 1)
2. Jodan Uke Yonhonme (nr 4)
3. Chudan Soto Uke
4. Chudan Uchi Uke
5. Chudan Maegeri Uke Nihonme (nr 2)
6. Chudan Maegeri Uke Yonhonme (nr 4)
7. Chudan Maegeri Uke Ropponme (nr 6)

KATA
1. Ku Shanku
2. Nai Hanchi

OHYO GUMITE
1. Sanbonme (nr 3)
2. Yonhonme (nr 4)
3. Gohonme (nr 5)

KIHON GUMITE
1. Sanbonme (nr 3)
2. Yonhonme (nr 4)

JI YU KUMITE (Kamp)