2. Mon Brunt belte 1 sort stripe

KIHON, TSUKI & KERI (Grunnteknikker)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukkomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukkomi
5. Nagashizuki
6. Surikomi Sokuto Jodan
7. Ushirogeri Chudan
RENRAKU WAZA (Kombinasjoner)
1. Surikomi Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Mawashigeri Jodan
2. Maegeri Chudan-Sokuto Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme
2. Chudan Soto Uke
3. Chudan Maegeri Uke Nihonme
4. Chudan Maegeri Uke Ropponme
KATA
1. Ku Shanku
OHYO GUMITE
1. Sanbonme
2. Gohonme
KIHON GUMITE
1. Sanbonme
JI YU KUMITE (Kamp)