3 Mon Brun stripe

KIHON, TSUKI & KERI (Grunnteknikker)
1. Kette Junzuki
2. Kette Junzuki no Tsukomi
3. Tobikomizuki
4. Mawashigeri Jodan
5. Sokuto Chudan

RENRAKU WAZA (Kombinasjoner)
1. Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
2. Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Gyakuzuki Chudan-Mawashigeri Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Nihonme
2. Chudan Maegeri Uke Ipponme
3. Chudan Maegeri Uke Sanbonme
KATA (mønster)
1. Pinan Godan

OHYO GUMITE
1. Yonhonme

KIHON GUMITE
1. Ipponme
JI YU KUMITE (Kamp)