4 Kyu Lilla belte

KIHON, TSUKI & KERI (Grunnteknikker)
1. Kette Junzuki
2. Kette Gyakuzuki
3. Kette Junzuki no Tsukomi
4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi
5. Nagashizuki
6. Mawashigeri Chudan
7. Ushirogeri Chudan
8. Sokuto Chudan

RENRAKU WAZA (Kombinasjoner)
1. Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Gyakuzuki Chudan
2. Surikomi Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Mawashigeri Chudan
3. Maegeri Chudan-Sokuto Fumikomi-Ushirogeri Gedan-Gyakuzuki Chudan

SANBON GUMITE
1. Jodan Uke Ipponme (nr 1)
2. Jodan Uke Sanbonme (nr 3)
3. Chudan Soto Uke
4. Chudan Uchi Uke
5. Chudan Maegeri Uke Yonhonme (nr 4)
6. Chudan Maegeri Uke Gohonme (nr 5)

KATA
1. Pinan Yodan
2. Pinan Godan

OHYO GUMITE
1. Sanbonme (nr 3)

JI YU KUMITE (Kamp)